Bułgarska59 » OBLIGACJE
      • W dniu 29 marca 2024 r. nastąpiła rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 1.000 obligacji serii A wyemitowanych przez GJS63 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka”). Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji z dnia 28 marca 2024 r. przyjętymi przez Spółkę obligacje serii A Spółki są to obligacje partycypacyjne imienne o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000,00 zł każda obligacja. Dzień wykupu Obligacji to 30 kwietnia 2025 r. Obligacje zostały wyemitowane w trybie przewidzianym w art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2244 ze zm.). Propozycja nabycia Obligacji została skierowana do jednego podmiotu, tj. spółki Covenant Group Limited z siedzibą w Tzur moshe, Hapardessim 88, Izrael, zarejestrowanej w Rejestrze Spółek za numerem 513662445, która przyjęła propozycję nabycia Obligacji. Obligatariuszowi posiadającemu całość wyemitowanych Obligacji będzie przysługiwać prawo do 50% udziału w zysku Spółki wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, które zostanie zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników Spółki zgodnie z art. 228 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

      • Sprawozdanie finansowe spółki GJS63 Sp. z o. o. za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z badania (PDF)

      • Sprawozdanie finansowe spółki GJS63 Sp. z o. o. za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z badania (PDF) ⇓